logo-samandehi

مشاوره خرید دستگاه تصفیه آب

2606713 0912 - 570 79 444 

566 157 66   -  628 157 66


0 کالا

آنتی اسکالانت

در تصفیه آب هایی که به روش اسمز معکوس کار میکنند به علت وجود نمک های حل شده در آب ورودی روزنه های ممبران پس از مدتی دچار رسوب و گرفتگی می شود.
برای جلوگیری و از بین بردن این رسوبات از آنتی اسکالانت استفاده میشود و عملکرد آن به این نحو است که آنتی اسکالانت به آلاینده هایی چون کربنات کلسیم(CaCo3)،سولفات کلسیم(SaSo3)،سولفات باریم(BaSo4)،فلوراید کلسیم(CaF) ورسوبات سیلیکا(SiO2) که ایجاد گرفتگی میکنند میپیوندد و از اتصال آن به ممبران جلوگیری میکند.
رسوبات موجود در سطح ممبران باعث کاهش عمر مفید ممبران، کاهش ظرفیت تولید و کیفیت آب شده.
آنتی اسکالانت تزریق شده به دستگاه تصفیه آب آلاینده ها را از داخل ممبران عبور داده و همراه پساب از دستگاه خارج میکند.